Více než 10000 produktů skladem

Použití jednotlivých typů hasicích přístrojů

Pěnové hasicí přistroje - Zobrazit

Vhodné na:
Pevné hořlavé látky
Benzín, nafta, minerální oleje a tuky
Nevhodné na:
Hořlavé kapaliny mísící se s vodou
Hořlavé plyny
Nesmí se používat na:
Elektrická zařízení pod proudem
Lehké a hořlavé alkalické kovy

Práškové hasicí přistroje - Zobrazit

Vhodné na:
Elektrická zařízení pod proudem
Hořlavé plyny
Benzín, nafta, oleje
Pevné materiály
Počítače, televizory a další elektronika
Nevhodné na:
Dřevo, uhlí, textil
Nesmí se používat na:
Lehké a hořlavé alkalické kovy

Sněhové hasicí přistroje (CO2) - Zobrazit

Vhodné na:
Elektrická zařízení pod proudem
Hořlavé plyny
Hořlavé kapaliny
Jemná mechanika a elektronické zařízení
POZOR! Při potřísnění pokožky CO2 hrozí nebezpečí vzniku omrzlin!
Nevhodné na:
Pevné hořlavé látky typu dřeva, textil, uhlí
Nesmí se používat na:
Lehké  a hořlavé alkalické kovy
Hořlavý prach
Sypké látky

Vodní hasicí přistroje - Zobrazit

Vhodné na:
Papír, dřevo a další pevné hořlavé látky
Alkoholy
Nevhodné na:
Benzín, nafta, líh, ředidlo
Hořlavé plyny
Cenné materiály (archivy)
Nesmí se používat na:
Elektrická zařízení pod proudem
Lehké  a hořlavé alkalické kovy
Látky prudce reagující s vodou (např. kyseliny)
Rostlinné a živočišné tuky a oleje

Halotronové hasicí přistroje - Zobrazit

Vhodné na:
Jemné mechaniky a elektroniky počítačů automobilů
Elektrických zařízení pod proudem
Archivů a cenných materiálů
Dá se použít pro hašení všech materiálů s výjimkou pevných žhnoucích látek.
POZOR! Nepoužívejte v uzavřených prostorech bez větrání - hrozí poškození Vašeho zdraví!
Nevhodné na:
Nesmí se používat na:
Pevné žhnoucí látky

Jak vybrat správný hasicí přístroj

Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb č. 23/2008 Sb., určuje minimální výkon hasicích přístrojů nutných k ochraně objektů před požárem. Pokud si pořídíte výkonnější přístroj nebo větší množství hasiva, než nařizuje zákon, získáte vyšší bezpečnost.

Pro účely požární ochrany se zavádí tzv. třídy požárů. Do tříd se požáry dělí především s ohledem na skupenství hořících látek:

Třída A
Požáry pevných látek, zejména organického původu, jejich hoření je zpravidla provázeno žhnutím – papír, dřevo, sláma, uhlí, guma, textil, plasty apod. Hasicí přístroje vodní, pěnové a práškové.

Třída B
Požáry kapalin nebo látek přecházejících do kapalného skupenství – benzín, nafta, barvy, dehet, olej, alkohol, tuky, parafín. Hasicí přístroje pěnové a práškové.

Třída C
Požáry plynů – acetylen, vodík, metan, propan. Hasicí přístroje práškové a sněhové.

Třída D
Požár lehkých kovů (hořčík, slitiny hliníku) nebo alkalických kovů (lithium, sodík, draslík a další). Vzhledem k vysoké teplotě požáru vyžaduje použití speciálních suchých hasiv nebo speciálně upravených prášků.

Třída E
Požár elektrického zařízení pod proudem – hasí se do 1000 V práškovým nebo sněhovým přístrojem, nad 1000 V speciálními přístroji (toto označení se již nepoužívá)

Třída F
Požáry jedlých olejů a tuků (rostlinné nebo živočišné oleje a tuky ve fritézách a ostatních kuchyňských přístrojích a zařízeních).


Vybavení staveb hasicími přístroji dle vyhlášky č. 23/2008 Sb.

Bytový dům
Ve stavbách bytových domů musí být instalovány přenosné hasicí přístroje v množství a druzích takto:
a) jeden přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 21A určený pro hlavní domovní rozvaděč elektrické energie,
b) jeden přenosný hasicí přístroj CO2 s hasicí schopností 55B určený pro strojovnu výtahu,
c) jeden přenosný hasicí přístroj vodní nebo pěnový s hasicí schopností 13A nebo přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 21A na každých započatých 100 m2 půdorysné plochy u požárních úseků určených pro skladování, je-li jejich půdorysná plocha větší než 20 m2,
d) další přenosný hasicí přístroj vodní nebo pěnový s hasicí schopností 13A nebo přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 21A na každých započatých 200 m2 půdorysné plochy všech podlaží domu, přičemž se do této plochy nezapočítávají plochy bytů.

Ubytovací zařízení
Ve stavbách ubytovacích zařízení musí být instalovány přenosné hasicí přístroje v množství a druzích takto:
a) v požárních úsecích určených pro ubytování jeden přenosný hasicí přístroj s hasicí schopností 21A na každých započatých 12 ubytovaných osob, při vzájemné vzdálenosti přenosných hasicích přístrojů menší než 25 m, avšak vždy jeden na podlaží, obdobné platí i pro požární úseky určené pro ubytování ve stavbách jiného účelu,
b) v požárních úsecích určených pro skladování a v provozech souvisejících s ubytováním o půdorysné ploše nad 20 m2 jeden hasicí přístroj vodní nebo pěnový s hasicí schopností 13A nebo práškový přenosný hasicí přístroj s hasicí schopností 34A na každých započatých 100 m2 půdorysné plochy,
c) jeden přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 21A určený pro hlavní domovní rozvaděč elektrické energie, d) jeden přenosný hasicí přístroj CO2 s hasicí schopností 55B určený pro strojovnu výtahu,

Garáž
Ve stavbách garáží musí být instalovány tyto přenosné hasicí přístroje:
a) v jednotlivých garážích jeden přenosný hasicí přístroj pěnový nebo práškový s hasicí schopností 183 B pro každý samostatně oddělený prostor (stání),
b) v řadových garážích jeden přenosný hasicí přístroj pěnový nebo práškový s hasicí schopností 183 B pro každý samostatně oddělený prostor (stání),
c) v hromadných a v řadových garážích (ve společném prostoru pro více stání) jeden přenosný hasicí přístroj pěnový nebo práškový s hasicí schopností 183 B na prvních započatých 10 stání a další stejný přenosný hasicí přístroj na každých započatých 20 stání v jedné výškové úrovni (podlaží).

Prodejní stánek
Prodejní stánek, který je stavbou podle zvláštního právního předpisu, musí být vybaven alespoň jedním přenosným hasicím přístrojem vodním nebo pěnovým s hasicí schopností nejméně 13A nebo přenosným hasicím přístrojem práškovým s hasicí schopností nejméně 21A.